Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Koordynator pieczy zastępczej

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawąz dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki , nauk o rodzinie , resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

c)osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) znajomość przepisów z zakresu :

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy o pomocy społecznej;

- ustawy o samorządzie powiatowym;

- ustawy o ochronie danych osobowych;

- kodeksu postępowania administracyjnego;

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole;

b) odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, odporność;

c) bardzo dobra obsługa komputera : pakietów biurowych ( WORD, EXCEL), poczty elektronicznej Internetu;

d) dokładność,rzetelność w wykonywaniu obowiązków;

e) umiejętność interpretowania przepisów;

f) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

g) prawo jazdy kategorii B.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

b) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

d) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej;

e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

g) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

h) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną,w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

4) Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) i list motywacyjny;

b) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły) ,

c) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

d) dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zgodnie z pkt.1. b).

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) kopie świadectw pracy,

5) Inne informacje:

Wymagane dokumenty : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)"

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie PCPR Zamość lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3 z dopiskiem :„Nabór na stanowisko : Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w terminie do 10 lipca 2012 roku do godz.14.00.

Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP www.bip.pcpr.zamosc.roztocze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Zamościu.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 677 65 61.

Zamość, 27 czerwca 2012 rok

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Zamościu

Danuta Chruściel

 

 

Informacja o wynikach rozpatrzenia ofert na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - zatrudnienie na umowę o świadczenie usług.

 

Informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana oferta :

Pani Ewy Lempert, zam. Ruszów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedstawione w ofercie dokumenty potwierdzają odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 Zamość, dn. 16.07.2012r.

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Zamościu
Danuta Chruściel
Specjalista Organizator Pomocy Społecznej

 


GogaNet: CMS, BIP, Strony WWW


Proszę czekać... Proszę czekać...